Regulamin

serwisu internetowego
www.fabrykasmaku.com.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem www.fabrykasmaku.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego „Fabryka Smaku”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b, 63-022 Żabikowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766725, NIP: 7773345408, REGON: 382050559, kapitał zakładowy: 5000zł, reprezentowana przez: Elżbieta Hirsch, telefon kontaktowy: +48 508 115 555, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykasmaku.com.pl, zwana dalej Sprzedawcą. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Czas dostawy – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionej usługi cateringowej.
3. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży.
6. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
7. Kalkulator kalorii – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający uzyskanie porady dietetycznej.
8. Klient :
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi cateringowe do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości usług cateringowych.
12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
13. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
14. Sprzedawca – Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b, 63-022 Żabikowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Viii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766725, NIP: 7773345408, REGON: 382050559, kapitał zakładowy: 5000zł., reprezentowana przez: Elżbieta Hirsch, telefon kontaktowy: +48 508 115 555, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
15. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.fabrykasmaku.com.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży usługi cateringowej zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.
17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
18. Usługa cateringowa – dostępna w serwisie internetowym usługa przygotowania i dostawy posiłków, opisanych na stronie internetowej serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w regulaminie.
19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży usługi cateringowej lub usług cateringowych ze Sprzedawcą.

§ 2 Informacje ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.
4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
7. 7. Zakupu usługi cateringowej może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terenie Poznania, Wrześni, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wrocławia, Wolsztyna, Świebodzina, Grodziska Wielkopolskiego, Leszna, Pniew, Nowego Tomyśla, Konina, Turka, Koła, Słupca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Piły, Wągrowca oraz w okolicy Poznania do 50 km. 8. Wszystkie informacje zawarte w serwisie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego. 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu.
10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie serwisu. Promocje w serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie z serwisu internetowego to:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
c) zalecamy korzystanie z Google Chrom,
d) dostęp do poczty elektronicznej.
14. Porady naszego dietetyka są darmowe.
15. Z każdej diety można wykluczyć jedną grupę składników lub trzy konkretnie wybrane składniki. Należy o tym napisać podczas składania zamówienia.
16. Z diet domowych nie ma możliwości wykluczenia żadnych składników.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
a) telefoniczny, pod numerem +48 508 551 111, w godzinach: 8:00- 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00-14:00 w soboty,
b) mailowy, wysyłając maila na adres: kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
c) mailowy dietetyk, wysyłać maila na adres: dietetyk@fabrykasmaku.com.pl.
2. Sprzedaż usług cateringowych dostępnych w serwisie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia w serwisie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
4. Klient ma również możliwość samodzielnej edycji dni zamienia w panelu klienta z wyprzedzeniem 48 godzin (np. w sobotę do godziny 23 klient może samodzielnie przełożyć na dowolnie wybrany dzień dietę z poniedziałku).
5. Ceny posiłków znajdujących się w asortymencie serwisu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają 8% podatku VAT. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
6. O kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, którą Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, Klient zostanie poinformowany na stronie serwisu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
8. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
9. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, formularz zamówienia, kalkulator kalorii. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.
10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji usługi cateringowej, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
11. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu..
12. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy natychmiast o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły i bezterminowy, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4 Formularz kontaktowy

1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie. 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, wskazać temat oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.

§ 5 Kalkulator kalorii

1. Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający uzyskanie porady dietetycznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
2. Usługa „kalkulator kalorii” świadczona jest nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę lub Dietetyka.
4. W celu skorzystania z usługi kalkulatora kalorii należy kliknąć w zakładkę „Kalkulator kalorii”, a także podać imię i nazwisko, adres e-mail, płeć oraz wiek. Dodatkowo należy uzupełnić informacje dotyczące trybu życia, wagi, wzrostu, % tkanki tłuszczowej, które są konieczne do obliczenia zapotrzebowania kalorycznego i kliknąć w przycisk „Przelicz”.

§ 6 Zasady składania zamówienia

1. Posiłki na terenie poznania i okolic są dostarczana w godzinach 17:30-00:30, dzień przed zamówioną datą. Posiłki w innych miastach są dostarczane w godz 02:00 - 08:00. Z wyjątkiem sobotniej paczki, która jest dostarczana razem z piątkową. Nie dostarczamy diet na konkretnie wskazaną godzinę.
2. W przypadku nie podania kodu do klatki, błędnego adresu lub nie odbierania telefonu, firma nie podejmie drugiej próby dostarczenia paczki. Podczas nieobecności klienta w domu, firma zostawia paczki w możliwie widocznym dla klienta miejscu lub w wyznaczonym miejscu przez klienta.
3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszej usługi cateringowej do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór usługi cateringowej i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie serwisu internetowego w trakcie składania zamówienia.
7. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie serwisu internetowego). 8. Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: usługa cateringowa, ilość, miejsce, sposób płatności. Sprzedawca prosi również o podanie piętra oraz kodu do klatki w celu dostarczenia cateringu i ułatwienia dostawy (opcjonalnie do podania). Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych usług cateringowych.
9. Po dokonaniu wyboru usługi cateringowej, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednej z formy płatności z dostępnych w serwisie, Klient akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 10. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych posiłków, cenę całkowitą do zapłaty wraz z wysokością przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 11. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

§ 7 Płatność i dostawa

1. Ceny posiłków zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych), ponieważ dostawa realizowana jest samodzielnie przez Sprzedawcę w ramach złożonego zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że zamówienia i dostawa realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Poznania, Wrześni, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wrocławia, Wolsztyna, Świebodzina, Grodziska Wielkopolskiego, Leszna, Pniew, Nowego Tomyśla, Konina, Turka, Koła, Słupca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Piły, Wągrowca oraz w okolicy Poznania (w promieniu 50 km).
3. Zastrzegamy możliwość opóźnienia w dostawie w przypadkach losowych oraz niezależnych do nas.
4. Sprzedawca nie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i godziny dostawy przy pomocy danych pozostawionych przez Klienta w formularzu zamówienia, ponieważ paczki dostarczane są w wymienionych wyżej godzinach.
5. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony posiłek: a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 46 1050 1520 1000 0090 3174 1003, b) płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://tpay.com/metody-platnosci,.
6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego posiłku lub wysłane na maila.
7. W przypadku wystawienia paragonu bez podania NIP, nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu
8. Zdjęcia z dostawy przechowujemy 12 godziny od momentu dostarczenia posiłku.
9. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne), jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia umowy sprzedaży) bądź zamów. W przypadku nie opłacenia zamówienia nie realizujemy go. Natomiast w przypadku przelewu realizujemy zamówienie po 48 godzinach od zaksięgowania środków na naszym koncie.
10. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
11. Niedostarczenie paczki należy zgłosić najpóźniej do godziny 12 w dniu dostawy.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówioną usługę cateringową, która jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówiony catering jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Do każdego zestawu oprócz diety domowej oraz domowej delux, dodawana jest woda niegazowana w szklanej butelce Staropolanka o pojemności 330 ml.
4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej..
5. Zamówienie jest każdorazowo zapakowane w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dane zamówienie jest odpowiednio zabezpieczone do transportu, w taki sposób, aby nie uległo ono uszkodzeniu, zalaniu itp.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionej usługi cateringowej oraz jej rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić
7. Zamówienie jest dostarczane Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
8. Czas realizacji różni się w zależności od rodzaju usługi cateringowej – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup. Termin realizacji zamówienia i dostawy do Klienta wynosi do 48 godzin od złożenia zamówienia, chyba że w opisie danej usługi cateringowej lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
9. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności za zamówioną usługę cateringową to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy..
10. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
11. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
12. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia klientom trudnym bez podania przyczyny.

§ 9 Odstąpienie od umowy po dostarczeniu posiłku

Fabryka Smaku Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy ze względu na charakterystykę produktu, jakim jest indywidualnie przygotowany posiłek o krótkim okresie przydatności do spożycia.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy lub listownie na adres z § 3.
6. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie serwisu.
7. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
8. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi cateringowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to wówczas ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
11. W przypadku skorzystania przez klienta z promocji lub rabatu na usługi cateringowe, wcześniejsza rezygnacja z zamówienia będzie rozliczona za wykorzystane dni bez udzielonej wcześniej zniżki, w normalnej cenie diety z obowiązującego cennika.
12. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi posiłek zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany posiłek posiada wadę fizyczną.
4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji tylko i wyłącznie w formie pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fabrykasmaku.com.pl. Reklamacje przesłane w inny sposób nie będą rozpatrzone.
5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
b) datę zakupu reklamowanej usługi cateringowej oraz datę zgłoszenia,
c) przedmiot reklamacji,
d) żądanie Konsumenta.
7. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.
8. Sprzedawca na stronie serwisu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
10. Zdjęcia z dostawy przechowujemy 12 godziny od momentu dostarczenia posiłku w późniejszym czasie nie będzie możliwości weryfikacji dostawy.
11. Niedostarczenie paczki należy zgłosić najpóźniej do godziny 12 w dniu dostawy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a serwisem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Dane osobowe w serwisie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2021 r.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

CATERINGU Fabryka Smaku 


 

§ 1

DEFINICJE REGULAMINU

 

 1. Catering Fabryka Smaku , Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b 63-022 Żabikowo, NIP: 7773345408 - Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.
 3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Fabryka Smaku , mająca na celu złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Fabryka Smaku za pomocą Platformy Dietly.pl
 5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Fabryka Smaku
 6. Konto Klienta spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Fabryka Smaku, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering Fabryka Smaku, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
 7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.  Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe - są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
 9. Skarbonka- wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Fabryka Smaku.
 2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Fabryka Smaku za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Fabryka Smaku.
 4. Catering Fabryka Smaku nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Fabryka Smaku zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres kontakt@fabrykasmaku.com.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Fabryka Smaku i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy - zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Fabryka Smaku.

 

§ 3

TERMIN I MIEJSCE 

 1. Catering jest uprawniony do:
  1. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  2. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  3. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej oraz e-mailowo .
 3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie


 

§ 3

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platformy_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.
 4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Fabryka Smaku mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  1. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,
  2. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
  3. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Fabryka Smaku, przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN; 
  4. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  5. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  6. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
  7. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu Fabryka Smaku przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
  8. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;
  9. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.
 11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana. 
 12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.
 13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów - punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w Skarbonce.
 16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w Cateringu.
 17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.
 18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle - należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@fabrykasmaku.com.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” ”. 
 19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej Fabryka Smaku z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Fabryka Smaku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu…..tu link .

serwisu internetowego
www.fabrykasmaku.com.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem www.fabrykasmaku.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego „Fabryka Smaku”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b, 63-022 Żabikowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766725, NIP: 7773345408, REGON: 382050559, kapitał zakładowy: 5000zł, reprezentowana przez: Elżbieta Hirsch, telefon kontaktowy: +48 508 115 555, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykasmaku.com.pl, zwana dalej Sprzedawcą. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Czas dostawy – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionej usługi cateringowej.
3. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży.
6. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
7. Kalkulator kalorii – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający uzyskanie porady dietetycznej.
8. Klient :
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi cateringowe do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości usług cateringowych.
12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
13. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
14. Sprzedawca – Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b, 63-022 Żabikowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Viii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766725, NIP: 7773345408, REGON: 382050559, kapitał zakładowy: 5000zł., reprezentowana przez: Elżbieta Hirsch, telefon kontaktowy: +48 508 115 555, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
15. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.fabrykasmaku.com.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży usługi cateringowej zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.
17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
18. Usługa cateringowa – dostępna w serwisie internetowym usługa przygotowania i dostawy posiłków, opisanych na stronie internetowej serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w regulaminie.
19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży usługi cateringowej lub usług cateringowych ze Sprzedawcą.

§ 2 Informacje ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.
4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
7. 7. Zakupu usługi cateringowej może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terenie Poznania, Wrześni, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wrocławia, Wolsztyna, Świebodzina, Grodziska Wielkopolskiego, Leszna, Pniew, Nowego Tomyśla, Konina, Turka, Koła, Słupca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Piły, Wągrowca oraz w okolicy Poznania do 50 km. 8. Wszystkie informacje zawarte w serwisie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego. 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu.
10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie serwisu. Promocje w serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie z serwisu internetowego to:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
c) zalecamy korzystanie z Google Chrom,
d) dostęp do poczty elektronicznej.
14. Porady naszego dietetyka są darmowe.
15. Z każdej diety można wykluczyć jedną grupę składników lub trzy konkretnie wybrane składniki. Należy o tym napisać podczas składania zamówienia.
16. Z diet domowych nie ma możliwości wykluczenia żadnych składników.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
a) telefoniczny, pod numerem +48 508 551 111, w godzinach: 8:00- 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00-14:00 w soboty,
b) mailowy, wysyłając maila na adres: kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
c) mailowy dietetyk, wysyłać maila na adres: dietetyk@fabrykasmaku.com.pl.
2. Sprzedaż usług cateringowych dostępnych w serwisie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia w serwisie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
4. Klient ma również możliwość samodzielnej edycji dni zamienia w panelu klienta z wyprzedzeniem 48 godzin (np. w sobotę do godziny 23 klient może samodzielnie przełożyć na dowolnie wybrany dzień dietę z poniedziałku).
5. Ceny posiłków znajdujących się w asortymencie serwisu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają 8% podatku VAT. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
6. O kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, którą Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, Klient zostanie poinformowany na stronie serwisu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
8. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
9. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, formularz zamówienia, kalkulator kalorii. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.
10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji usługi cateringowej, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta kontakt@fabrykasmaku.com.pl.
11. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu..
12. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy natychmiast o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły i bezterminowy, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4 Formularz kontaktowy

1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie. 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, wskazać temat oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.

§ 5 Kalkulator kalorii

1. Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający uzyskanie porady dietetycznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
2. Usługa „kalkulator kalorii” świadczona jest nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę lub Dietetyka.
4. W celu skorzystania z usługi kalkulatora kalorii należy kliknąć w zakładkę „Kalkulator kalorii”, a także podać imię i nazwisko, adres e-mail, płeć oraz wiek. Dodatkowo należy uzupełnić informacje dotyczące trybu życia, wagi, wzrostu, % tkanki tłuszczowej, które są konieczne do obliczenia zapotrzebowania kalorycznego i kliknąć w przycisk „Przelicz”.

§ 6 Zasady składania zamówienia

1. Posiłki na terenie poznania i okolic są dostarczana w godzinach 17:30-00:30, dzień przed zamówioną datą. Posiłki w innych miastach są dostarczane w godz 02:00 - 08:00. Z wyjątkiem sobotniej paczki, która jest dostarczana razem z piątkową. Nie dostarczamy diet na konkretnie wskazaną godzinę.
2. W przypadku nie podania kodu do klatki, błędnego adresu lub nie odbierania telefonu, firma nie podejmie drugiej próby dostarczenia paczki. Podczas nieobecności klienta w domu, firma zostawia paczki w możliwie widocznym dla klienta miejscu lub w wyznaczonym miejscu przez klienta.
3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszej usługi cateringowej do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór usługi cateringowej i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie serwisu internetowego w trakcie składania zamówienia.
7. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie serwisu internetowego). 8. Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: usługa cateringowa, ilość, miejsce, sposób płatności. Sprzedawca prosi również o podanie piętra oraz kodu do klatki w celu dostarczenia cateringu i ułatwienia dostawy (opcjonalnie do podania). Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych usług cateringowych.
9. Po dokonaniu wyboru usługi cateringowej, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednej z formy płatności z dostępnych w serwisie, Klient akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 10. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych posiłków, cenę całkowitą do zapłaty wraz z wysokością przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 11. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

§ 7 Płatność i dostawa

1. Ceny posiłków zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych), ponieważ dostawa realizowana jest samodzielnie przez Sprzedawcę w ramach złożonego zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że zamówienia i dostawa realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Poznania, Wrześni, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wrocławia, Wolsztyna, Świebodzina, Grodziska Wielkopolskiego, Leszna, Pniew, Nowego Tomyśla, Konina, Turka, Koła, Słupca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Piły, Wągrowca oraz w okolicy Poznania (w promieniu 50 km).
3. Zastrzegamy możliwość opóźnienia w dostawie w przypadkach losowych oraz niezależnych do nas.
4. Sprzedawca nie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i godziny dostawy przy pomocy danych pozostawionych przez Klienta w formularzu zamówienia, ponieważ paczki dostarczane są w wymienionych wyżej godzinach.
5. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony posiłek: a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 46 1050 1520 1000 0090 3174 1003, b) płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://tpay.com/metody-platnosci,.
6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego posiłku lub wysłane na maila.
7. W przypadku wystawienia paragonu bez podania NIP, nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu
8. Zdjęcia z dostawy przechowujemy 12 godziny od momentu dostarczenia posiłku.
9. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne), jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia umowy sprzedaży) bądź zamów. W przypadku nie opłacenia zamówienia nie realizujemy go. Natomiast w przypadku przelewu realizujemy zamówienie po 48 godzinach od zaksięgowania środków na naszym koncie.
10. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
11. Niedostarczenie paczki należy zgłosić najpóźniej do godziny 12 w dniu dostawy.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówioną usługę cateringową, która jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówiony catering jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Do każdego zestawu oprócz diety domowej oraz domowej delux, dodawana jest woda niegazowana w szklanej butelce Staropolanka o pojemności 330 ml.
4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej..
5. Zamówienie jest każdorazowo zapakowane w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dane zamówienie jest odpowiednio zabezpieczone do transportu, w taki sposób, aby nie uległo ono uszkodzeniu, zalaniu itp.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionej usługi cateringowej oraz jej rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić
7. Zamówienie jest dostarczane Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
8. Czas realizacji różni się w zależności od rodzaju usługi cateringowej – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup. Termin realizacji zamówienia i dostawy do Klienta wynosi do 48 godzin od złożenia zamówienia, chyba że w opisie danej usługi cateringowej lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
9. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności za zamówioną usługę cateringową to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy..
10. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
11. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
12. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia klientom trudnym bez podania przyczyny.

§ 9 Odstąpienie od umowy po dostarczeniu posiłku

Fabryka Smaku Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy ze względu na charakterystykę produktu, jakim jest indywidualnie przygotowany posiłek o krótkim okresie przydatności do spożycia.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy lub listownie na adres z § 3.
6. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie serwisu.
7. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
8. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi cateringowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to wówczas ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
11. W przypadku skorzystania przez klienta z promocji lub rabatu na usługi cateringowe, wcześniejsza rezygnacja z zamówienia będzie rozliczona za wykorzystane dni bez udzielonej wcześniej zniżki, w normalnej cenie diety z obowiązującego cennika.
12. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi posiłek zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany posiłek posiada wadę fizyczną.
4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji tylko i wyłącznie w formie pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fabrykasmaku.com.pl. Reklamacje przesłane w inny sposób nie będą rozpatrzone.
5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
b) datę zakupu reklamowanej usługi cateringowej oraz datę zgłoszenia,
c) przedmiot reklamacji,
d) żądanie Konsumenta.
7. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.
8. Sprzedawca na stronie serwisu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
10. Zdjęcia z dostawy przechowujemy 12 godziny od momentu dostarczenia posiłku w późniejszym czasie nie będzie możliwości weryfikacji dostawy.
11. Niedostarczenie paczki należy zgłosić najpóźniej do godziny 12 w dniu dostawy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a serwisem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Dane osobowe w serwisie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2021 r.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

CATERINGU Fabryka Smaku 


 

§ 1

DEFINICJE REGULAMINU

 

 1. Catering Fabryka Smaku , Fabryka Smaku Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 13b 63-022 Żabikowo, NIP: 7773345408 - Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.
 3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Fabryka Smaku , mająca na celu złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Fabryka Smaku za pomocą Platformy Dietly.pl
 5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Fabryka Smaku
 6. Konto Klienta spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Fabryka Smaku, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering Fabryka Smaku, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
 7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.  Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe - są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
 9. Skarbonka- wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Fabryka Smaku.
 2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Fabryka Smaku za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Fabryka Smaku.
 4. Catering Fabryka Smaku nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Fabryka Smaku zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres kontakt@fabrykasmaku.com.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Fabryka Smaku i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy - zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Fabryka Smaku.

 

§ 3

TERMIN I MIEJSCE 

 1. Catering jest uprawniony do:
  1. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  2. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  3. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej oraz e-mailowo .
 3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie


 

§ 3

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platformy_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.
 4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Fabryka Smaku mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  1. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,
  2. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
  3. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Fabryka Smaku, przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN; 
  4. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  5. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  6. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
  7. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu Fabryka Smaku przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
  8. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;
  9. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.
 11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana. 
 12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.
 13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów - punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w Skarbonce.
 16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w Cateringu.
 17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.
 18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle - należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@fabrykasmaku.com.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” ”. 
 19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej Fabryka Smaku z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Fabryka Smaku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu…..tu link .

Strona internetowa <a href="https://fabrykasmaku.com.pl">fabrykasmaku.com.pl</a> wykorzystuje pliki cookies WIĘCEJ INFORMACJI

Strona internetowa fabrykasmaku.com.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową fabrykasmaku.com.pl.lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj https://fabrykasmaku.com.pl/polityka-prywatnosci/

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę